Begriffe

 

Japanische Zahlen:

1. ichi ("ich")

2. ni

3. san

4. shi

5. go

6. roku ("rok")

7. shichi ("sich")

8. hachi ("hach")

9. kyû

10. jû


Stände

musubi-dachi

heiko-dachi

sanchin-dachi

zenkutsu-dachi

shiko-dachi

nekoashi-dachi